လက်စွဲနှင့်စာရွက်စာတမ်း

အသုံးပြုသူလက်စွဲ

JLPT လျှောက်လွှာပုံစံကို အွန်လိုင်းတွင် မည်သို့လျှောက်ထားရမည်ကို လေ့လာပါ။ အကယ်၍ သင်သည် လျှောက်ထားသူဖြစ်ပါက အောက်ပါအတိုင်း ဖတ်ရှုပါ။